مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI- دکتر مهدی صفوی

مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI- دکتر مهدی صفوی

سخنران: دکتر مهدی صفوی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ادینبورگ
کشور: اسکاتلند
سخنران: دکتر امید امیدوار
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه انگلستان
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه 17 دی‌ماه 1397، ساعت 09:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI
paper writing (quality articles) for publication in ISI journals