ملاقات با داور ژورنال- دکتر نیک حاجلی

ملاقات با داور ژورنال- دکتر نیک حاجلی

سخنران: دکتر نیک حاجلی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سوانزی
کشور: ولز 
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
چهارشنبه 15 فروردین ماه 1397، ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: ملاقات با داور ژورنال
Meeting with the referee