روند جهانی مديريت نوآوری در صنعت بيوتكنولوژی دارويی- دکتر صالح فرازی

روند جهانی مديريت نوآوری در صنعت بيوتكنولوژی دارويی- دکتر صالح فرازی

سخنران: دکتر صالح فرازی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: موسسه فناوری نیوجرسی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: جهاد دانشگاهی شریف
زمان: سه ‌شنبه 7 شهریورماه 1396 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: روند جهانی مديريت نوآوری در صنعت بيوتكنولوژی دارويی
The global trend of innovation management in the pharmaceutical biotechnology industry