سازمان‌ های نوآور و خلاق- دکتر محمد علی فرجو

سازمان‌ های نوآور و خلاق- دکتر محمد علی فرجو

سخنران: دکتر محمد علی فرجو
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کوییزلند
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
زمان: شنبه و یکشنبه 11 و 12 دی 1395 ساعت 8:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: سازمان‌ های نوآور و خلاق