فاینانس و آینده شغلی آن در ایران

فاینانس و آینده شغلی آن در ایران

عنوان کنفرانس: فاینانس و آینده شغلی آن در ایران
زمان:
4 شهریورماه 1396 ساعت 17 تا 19
محل برگزاری:
دانشکده علوم مالیدانشگاه خوارزمی
finance1