نانوموادهای فعال برای سیستم‌های پزشکی پوشیدنی- مرتضی امجدی

نانوموادهای فعال برای سیستم‌های پزشکی پوشیدنی- مرتضی امجدی

سخنران: مرتضی امجدی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: مکس پلانک
کشور: آلمان
محل سخنرانی: واحد علوم و تحقیقات تهران
زمان: دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 9:30 تا 11:30
موضوع کارگاه: نانوموادهای فعال برای سیستم‌های پزشکی پوشیدنی