کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی – کاوه مقدم

کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی – کاوه مقدم

سخنران: کاوه مقدم
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی