دومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایران- دکتر سمیرا عباس قلی ‌زاده رحیمی

دومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایران- دکتر سمیرا عباس قلی ‌زاده رحیمی

سخنران: دکتر سمیرا عباس قلی ‌زاده رحیمی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لاوال
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان:
چهارشنبه 16 اسفند ماه 1396، ساعت 09:00 تا 12:45
موضوع کارگاه: دومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایران
2nd Iranian shared Decision Making Workshop