حفره های میکروتوبول سه بعدی: از نانوفوتونیک گرفته تا برنامه های کاربردی نوری- دکتر عباس مدنی

حفره های میکروتوبول سه بعدی: از نانوفوتونیک گرفته تا برنامه های کاربردی نوری- دکتر عباس مدنی

سخنران: دکتر عباس مدنی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: موسسه علوم نانو
کشور: آلمان 
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی
زمان:
دوشنبه 3 اردیبهشت1397، از ساعت 10:00
موضوع کارگاه: حفره های میکروتوبول سه بعدی: از نانوفوتونیک گرفته تا برنامه های کاربردی نوری
3D microtubular cavities From nanophotonics to optofluidic applications