چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

عنوان کنفرانس: چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
زمان:
۳۱ مرداد تا ۳ شهریورماه 1396 
محل برگزاری:
گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا
48th annual iranian mathematics