نگاهی متفاوت به مدیریت پروژه های صنعت ساخت (با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا)- دکتر محمدرضا علوی

نگاهی متفاوت به مدیریت پروژه های صنعت ساخت (با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا)- دکتر محمدرضا علوی

سخنران: دکتر محمدرضا علوی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلیونز
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف
زمان: پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه 1397، ساعت 08:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: نگاهی متفاوت به مدیریت پروژه های صنعت ساخت (با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا)
A different look at construction industry project management (by reviewing US manufacturing management