اصول نگارش مقاله آی اس آی در علوم ورزشی- دکتر مجتبی کاویانی

اصول نگارش مقاله آی اس آی در علوم ورزشی- دکتر مجتبی کاویانی

سخنران: دکتر مجتبی کاویانی
سمت: عضو هیات علمی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آکادیا
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی  
زمان: سه ‌شنبه 28 آذرماه 1396، 13:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: اصول نگارش مقاله آی اس آی در علوم ورزشی
A-Z ISI Article Writing in Sport Sciences