تطبیق مدل هتلینگ با داده های منابع طبیعی در قرن بیستم- حسین حسینی

تطبیق مدل هتلینگ با داده های منابع طبیعی در قرن بیستم- حسین حسینی

سخنران: حسین حسینی
سمت: دانشجوی دکتری اقتصاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
زمان: دوشنبه 6 اردیبهشت
موضوع کارگاه: تطبیق مدل هتلینگ با داده های منابع طبیعی در قرن بیستم