ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر- دکتر مریم امامی

ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر- دکتر مریم امامی

سخنران: دکتر مریم امامی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک مستر 
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
زمان: یک‌شنبه 25 فروردین ماه 1398، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر
Additive Manufacturing of Polymers Laser Sintering Technology