تجمیع ریسک رقابت بانک و قانون گذاری در مدل تعادل عمومی- دکتر احمد پیوندی

تجمیع ریسک رقابت بانک و قانون گذاری در مدل تعادل عمومی- دکتر احمد پیوندی

سخنران: دکتر احمد پیوندی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه جورجیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
زمان: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:00 تا 14:30
موضوع کارگاه: تجمیع ریسک رقابت بانک و قانون گذاری در مدل تعادل عمومی