پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی- آقای علی وحیدی

پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی- آقای علی وحیدی

سخنران: آقای علی وحیدی
سمت: دانشجو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت 
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه دوم اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 10:00تا11:30
موضوع کارگاه: پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی
An Introduction to Entrepreneurship and Innovation in Civil Engineering from the Perspective of Rot