بررسی اجمالی روش ‌های حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مخلوط- دکتر مهدی حمزه ئی

بررسی اجمالی روش ‌های حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مخلوط- دکتر مهدی حمزه ئی

سخنران: دکتر مهدی حمزه ئی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مریلند
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده های فنی دانشگاه تهران
زمان:
یکشنبه 20 اسفندماه 1396، ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: بررسی اجمالی روش ‌های حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مخلوط
An overview of nonlinear programming problem solving methods