تحلیل دسترسی مجموعه مدل شده گراف- دکتر ثابت ‌قدم

تحلیل دسترسی مجموعه مدل شده گراف- دکتر ثابت ‌قدم

سخنران: دکتر ثابت ‌قدم
سمت: مهندس داده  
دانشگاه/سازمان: تله کام وین
کشور: اتریش
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
زمان: یک ‌شنبه 3 دی ماه 1396 ساعت 13:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: تحلیل دسترسی مجموعه مدل شده گراف
Analysis of Graph Modelled Collection