هیدروژل تزریقی ناهمسانگرد- عبدالرحمان امیدیان

هیدروژل تزریقی ناهمسانگرد- عبدالرحمان امیدیان

سخنران: عبدالرحمان امیدیان
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آر دبلیو تی اچ
کشور: آلمان 
محل سخنرانی: دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان:
دوشنبه ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰
موضوع کارگاه: هیدروژل تزریقی ناهمسانگرد
anisotropic Injectable Hydrogel for Unidirectional Functional Never Growth