ضد پلاکت درمانی برای استاته هپاتیت غیر الکلی ناشی از متابولیک و کارسینوما از سلول های کبدی- دکتر محسن ماله‌ میر

ضد پلاکت درمانی برای استاته هپاتیت غیر الکلی ناشی از متابولیک و کارسینوما از سلول های کبدی- دکتر محسن ماله‌ میر

سخنران: دکتر محسن ماله‌ میر
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه زوریخ
کشور: سوئیس
محل سخنرانی: پژوهشکده گوارش و کبد بيمارستان دكتر شريعتی
زمان:
شنبه 28 بهمن ماه 1396، 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: ضد پلاکت درمانی برای استاته هپاتیت غیر الکلی ناشی از متابولیک و کارسینوما از سلول های کبدی
anti-Platelet Therapy for Metabolically Induced Nonalcoholic Steatohepatitis and Hepatocellular Carcinoma