اقتصاد ای پی اِی ها و تحول دیجیتالی- دکتر مجتبی رئیس صفری

اقتصاد ای پی اِی ها و تحول دیجیتالی- دکتر مجتبی رئیس صفری

سخنران: دکتر مجتبی رئیس صفری
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه جیاتونگ
کشور:  چین
محل سخنرانی:
دانشکده ‌اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
زمان: سه ‌شنبه 14 آذر ماه 1396 ساعت 11:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: اقتصاد ای پی اِی ها و تحول دیجیتالی
API Economic