کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی- مهدی ابن‌علی

کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی- مهدی ابن‌علی

سخنران: مهدی ابن‌علی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بوفالو
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه شهركرد
زمان:
يكشنبه 3 تیر 1397، ساعت 9:00 تا12:00
موضوع کارگاه: کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی
Applicability of software and websites and how to examine user behavior through quantitative