کاربرد TiO2 وجهی برای تخریب PPCP ها در آب و فاضلاب- دکتر رضا کتال

کاربرد TiO2 وجهی برای تخریب PPCP ها در آب و فاضلاب- دکتر رضا کتال

سخنران: دکتر رضا کتال
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ملی سنگاپور
کشور: سنگاپور 
محل سخنرانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زمان: پنجشنبه 8 آذر ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: کاربرد TiO2 وجهی برای تخریب PPCP ها در آب و فاضلاب
Application of faceted-TiO۲ for degradation of PPCPs in water and wastewater