کاربرد روش های پیش بینی در اقتصاد و مطالعه موردی در حوزه بیو انرژی و خطوط هوایی- دکتر لیلا شیوا

کاربرد روش های پیش بینی در اقتصاد و مطالعه موردی در حوزه بیو انرژی و خطوط هوایی- دکتر لیلا شیوا

سخنران: دکتر لیلا شیوا
سمت: دکترای اقتصاد کاربردی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: امریکا
محل سخنرانی: دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
موضوع کارگاه: کاربرد روش های پیش بینی در اقتصاد و مطالعه موردی در حوزه بیو انرژی و خطوط هوایی