کاربردهای ژنتیک در داروسازی- دکتر زهرا فروزان کریمیان

کاربردهای ژنتیک در داروسازی- دکتر زهرا فروزان کریمیان

سخنران: دکتر زهرا فروزان کریمیان
سمت: مشاوره
کشور: سوئد
محل سخنرانی: پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست ‌فناوری
زمان: شنبه ۲۰ خرداد 1396 ساعت  10:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: کاربردهای ژنتیک در داروسازی
Applications of Genetics in Pharmacy