روش های کاربردی در بررسی الگوهای حرکت در وظایف تکراری- دکتر افشین سامانی

روش های کاربردی در بررسی الگوهای حرکت در وظایف تکراری- دکتر افشین سامانی

سخنران: دکتر افشین سامانی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آلبورک
کشور: دانمارک
محل سخنرانی:
دانشگاه خوارزمی
زمان: یک‌شنبه 3 دی ماه 1396 9:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: روش های کاربردی در بررسی الگوهای حرکت در وظایف تکراری
Applied Methods in Analysis of Movement Patterns in Repetitive Tasks