پردازش تقریبی درخواست – دکتر برزن مظفری

پردازش تقریبی درخواست – دکتر برزن مظفری

سخنران: دکتر برزن مظفری
سمت: استادیار  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه میشیگان
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: چهارشنبه 29 آذرماه 1396 ساعت 15:00
موضوع کارگاه: پردازش تقریبی درخواست
Approximate Query Processing