هوش مصنوعی برای کنترل ترافیک هوشمند-الهه رضایی

هوش مصنوعی برای کنترل ترافیک هوشمند-الهه رضایی

سخنران: الهه رضایی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
زمان:
سه شنبه 8خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: هوش مصنوعی برای کنترل ترافیک هوشمند
artificial Intelligence for Intelligent Traffic Control