رونمایی از کتاب فضانوردی در فرهنگ، ادراک و بازنمود فضای معماری و شهری-  دکتر وحید وحدت زاد

رونمایی از کتاب فضانوردی در فرهنگ، ادراک و بازنمود فضای معماری و شهری- دکتر وحید وحدت زاد

سخنران: دکتر وحید وحدت زاد
سمت: استاد مدعو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: خانه گفتمان شهر
زمان:
دوشنبه 8 مرداد 1397، ساعت 18:00تا 20:00
موضوع کارگاه: رونمایی از کتاب فضانوردی در فرهنگ، ادراک و بازنمود فضای معماری و شهری
Astronautics in Culture