روندهای نوآوری جهان در حوزه اتومبیل های خودکار- دکتر علی غفاری

روندهای نوآوری جهان در حوزه اتومبیل های خودکار- دکتر علی غفاری

سخنران: دکتر علی غفاری
دانشگاه/سازمان: جنرال موتورز
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان: یک ‌شنبه 3 دی ماه 1396، 17:00 تا 19:00
موضوع کارگاه: روندهای نوآوری جهان در حوزه اتومبیل های خودکار
Autonomous Cars