ایمنی سلول B در عفونت HBV- دکتر لقمان سلیم‌زاده

ایمنی سلول B در عفونت HBV- دکتر لقمان سلیم‌زاده

سخنران: دکتر لقمان سلیم‌زاده
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: NUS
کشور: سنگاپور
محل سخنرانی: دانشکده پیراپزشکی پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زمان: دوشنبه 3 دی ماه 1397، ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: ایمنی سلول B در عفونت HBV
B cell immunity in HBV infection