ساختار سرمایه بانک و تأثیر فرهنگ ملی و قدرت مدیرعامل در ریسک بانک: شواهد بانک های بین المللی- دکتر ایلناز کاشفی‌پور

ساختار سرمایه بانک و تأثیر فرهنگ ملی و قدرت مدیرعامل در ریسک بانک: شواهد بانک های بین المللی- دکتر ایلناز کاشفی‌پور

سخنران: دکتر ایلناز کاشفی‌پور
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بیرمنگام
کشور: انگلستان 
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
زمان: دوشنبه 26 آذر ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ساختار سرمایه بانک و تأثیر فرهنگ ملی و قدرت مدیرعامل در ریسک بانک: شواهد بانک های بین المللی
Bank Capital Structure and the Impact of National Culture and CEO Power on Bank Risk