اصول پایه ‎ای روش تمرینی محدودگرهای تکلیف و شیوه ‌های مختلف طراحی آن- دکتر محسن شفیع ‌زاده

اصول پایه ‎ای روش تمرینی محدودگرهای تکلیف و شیوه ‌های مختلف طراحی آن- دکتر محسن شفیع ‌زاده

سخنران: دکتر محسن شفیع ‌زاده
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شفیلد هالام
کشور: انگلستان
محل سخنرانی:
دانشگاه خوارزمی
زمان: سه‌ شنبه 5 دی ماه 1396 9:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: اصول پایه ‎ای روش تمرینی محدودگرهای تکلیف و شیوه ‌های مختلف طراحی آن
Basic Principles of Exercise Method Limiters and Different Design Methods