هوای بهتر در شهرها با انتشار کمتر از وسایل نقلیه- دکتر علی زارع

هوای بهتر در شهرها با انتشار کمتر از وسایل نقلیه- دکتر علی زارع

سخنران: دکتر علی زارع
سمت: استادیار  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه میشیگان
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
ایپکو
زمان: چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: هوای بهتر در شهرها با انتشار کمتر از وسایل نقلیه
Better air quality by less emissions from vehicles in cities