بیگ دیتا: چالش ها و فرصت های سازمانی- پویان اسلامی

بیگ دیتا: چالش ها و فرصت های سازمانی- پویان اسلامی

سخنران: پویان اسلامی
سمت: دانشجوی دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک مستر
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: دو‌شنبه 4 دی ماه 1396 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: بیگ دیتا: چالش ها و فرصت های سازمانی
Big Data