بیوانفورماتیک‌- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

بیوانفورماتیک‌- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

سخنران: دکتر اسماعیل ابراهیمیه
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آدلاید
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌ فناوری
زمان: دی و بهمن 1395
موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی چند روزه‌ در حوزه‌ بیوانفورماتیک‌