بیومکانیک بافت ها و سلول ها در حوزه فرکانس: یک تکنیک قدرتمند اما نادیده گرفته شده- دکتر مجتبی آزادی

بیومکانیک بافت ها و سلول ها در حوزه فرکانس: یک تکنیک قدرتمند اما نادیده گرفته شده- دکتر مجتبی آزادی

سخنران: دکتر مجتبی آزادی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سان فرانسیسکو
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397، ساعت 13:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: بیومکانیک بافت ها و سلول ها در حوزه فرکانس: یک تکنیک قدرتمند اما نادیده گرفته شده
biomechanics of tissues and cell in Frequency domain A powerful but an overlooked technique