الگوریتم های الهام گرفته از مغز برای تجزیه و تحلیل تصویر شبکیه- دکتر بهداد دشت ‌بزرگ

الگوریتم های الهام گرفته از مغز برای تجزیه و تحلیل تصویر شبکیه- دکتر بهداد دشت ‌بزرگ

سخنران: دکتر بهداد دشت ‌بزرگ
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه فناوری آیندهوون
کشور: هلند
محل سخنرانی: پژوهشکده فناوری ‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان: یکشنبه 15 مرداد ماه 1396 ساعت 10:30 الی 12:30
موضوع کارگاه: الگوریتم های الهام گرفته از مغز برای تجزیه و تحلیل تصویر شبکیه
Brain-inspired algorithms for retinal image analysis