محاسبات فوق ابعادی با الهام از مغز: یک ماشین شناختی کارآمد- محسن ایمانی

محاسبات فوق ابعادی با الهام از مغز: یک ماشین شناختی کارآمد- محسن ایمانی

سخنران: آقای محسن ایمانی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سندیه گو کالیفرنیا
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 27 آذرماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: محاسبات فوق ابعادی با الهام از مغز: یک ماشین شناختی کارآمد
Brain-Inspired Hyperdimensional Computing An Efficient Cognitive Machine