طراحی برند – دکتر فرزانه افتخاری

طراحی برند – دکتر فرزانه افتخاری

سخنران: دکتر فرزانه افتخاری
سمت: دکترای طراحی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت، علوم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: چهارشنبه 23 دی ماه 1394
موضوع کارگاه: طراحی برند