برندینگ عصر دیجیتال- دکتر مینا تجویدی

برندینگ عصر دیجیتال- دکتر مینا تجویدی

سخنران: دکتر مینا تجویدی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سوانزی
کشور: ولز 
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان:
یکشنبه19 فروردین ماه 1397، 8:00 تا 10:00
موضوع کارگاه: برندینگ عصر دیجیتال
branding Digital Age