دوره فشرده زبان- دکتر امیربیژن یثربی

دوره فشرده زبان- دکتر امیربیژن یثربی

سخنران: دکتر امیربیژن یثربی
سمت: عضو هیات علمی افتخاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اکستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: موسسه ایران نالج
زمان: آبان ماه 1396
موضوع کارگاه: دوره فشرده زبان
Business English Course