وی آی ای تکین غیرخطی- دکتر سونیا سید علایی

وی آی ای تکین غیرخطی- دکتر سونیا سید علایی

سخنران: دکتر سونیا سید علایی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کویمبرا
کشور: پرتغال
محل سخنرانی: دانشکده ریاضی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان: دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت  13:30 تا 14:30
موضوع کارگاه: وی آی ای تکین غیرخطی – مطالعه تحلیلی و عددی و کاربردهای احتمالی آن برای مدل سازی سرطان روده بزرگ
cancer modeling