توزیع ظرفیت منابع با منابع چندگانه ظرفیتی-  دکتر مجید تقوی

توزیع ظرفیت منابع با منابع چندگانه ظرفیتی- دکتر مجید تقوی

سخنران: دکتر مجید تقوی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: مدرسه اداره بهداشت
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
زمان: 26 تيرماه 1396 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: توزیع ظرفیت منابع با منابع چندگانه ظرفیتی
Capacity Expansion of Resources with Multiple Sources of Capacity A Multi-Stage Stochastic Program