گرافن با مقیاس سانتی متر برای فشرده سازی دو محوره- دکتر هادی ارجمندی تاش

گرافن با مقیاس سانتی متر برای فشرده سازی دو محوره- دکتر هادی ارجمندی تاش

سخنران: دکتر هادی ارجمندی تاش
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه لیدن
کشور: هلند 
محل سخنرانی: دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 15:30
موضوع کارگاه: گرافن با مقیاس سانتی متر برای فشرده سازی دو محوره
centimetre-Scale Graphene Subject to Biaxial Compression