چالش ‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه-  میرحسین طباطبایی لطفی

چالش ‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه- میرحسین طباطبایی لطفی

سخنران: میرحسین طباطبایی لطفی
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه گوئلف
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان:
سه شنبه 1خرداد 1397، ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: چالش ‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه
Challenges Recorded Strategy for Entrepreneurial Representatives in Developing Countries