تغییر الگوها و رسانه های اجتماعی-  دکتر قبادی

تغییر الگوها و رسانه های اجتماعی- دکتر قبادی

سخنران: دکتر قبادی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه منچستر
کشور: انگلیس
محل سخنرانی: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی قزوین
زمان: 18 اسفند 1394ساعت 14
موضوع کارگاه: تغییر الگوها و رسانه های اجتماعی