شبیه سازی کلاسیک از سر و صدا کوانتومی دلخواه و اثرات کاهش دهنده خالص در Josephson Junction- دکتر سید محمدحسن هل‌ اتایی

شبیه سازی کلاسیک از سر و صدا کوانتومی دلخواه و اثرات کاهش دهنده خالص در Josephson Junction- دکتر سید محمدحسن هل‌ اتایی

سخنران: دکتر سید محمدحسن هل ‌اتایی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلیونز
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان:
یکشنبه 20 اسفندماه 1396، ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: شبیه سازی کلاسیک از سر و صدا کوانتومی دلخواه و اثرات کاهش دهنده خالص در Josephson Junction
classical simulation of arbitrary quantum noise and Pure dephasing effects in Josephson