طبقه ‌بندی بین سوژه ‌ای سیگنال‌ های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین- سمانه نصیری

طبقه ‌بندی بین سوژه ‌ای سیگنال‌ های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین- سمانه نصیری

سخنران: سمانه نصیری
سمت: دانشجو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اموری
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه اول شهریورماه 96، ساعت 15:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: طبقه ‌بندی بین سوژه ‌ای سیگنال‌ های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین
Classification between subjects of brain signals using machine learning