بررسی اثر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین روی مقادیر حداکثر بارندگی و حداکثر سیل در سه حوزه آبریز با شرایط اقلیمی متفاوت- دکتر حسن روحانی

بررسی اثر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین روی مقادیر حداکثر بارندگی و حداکثر سیل در سه حوزه آبریز با شرایط اقلیمی متفاوت- دکتر حسن روحانی

سخنران: دکتر حسن روحانی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شربروک
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 4 مهرماه 1396 ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: بررسی اثر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین روی مقادیر حداکثر بارندگی و حداکثر سیل در سه حوزه آبریز با شرایط اقلیمی متفاوت
Climate change